poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?wna \ Polecamy \ Wycieczka do Maroko z Maroko Travel
Wycieczka do Maroko z Maroko Travel Email
piątek, 01 lipca 2011 13:44

Biuro Podr?y Maroko Travel, jako pierwsze w Polsce i Europie wprowadza rachunek powierniczy dla swoich klientw. Dzi?ki niemu nie tylko b?d? mogli oszcz?dza? na wymarzone wakacje, ale  poczuj? si? bezpiecznie. Ich pieni?dze b?d? spoczywa? na koncie bankowym, a? do momentu, kiedy wrc? do kraju. Projekt realizowany jest z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ostatnie lata nie by?y zbyt ?askawe dla biur podro?y w Polsce. Wiele z nich znajduje si? w z?ej kondycji finansowej. Analitycy przewiduj?, ?e rok 2011 mo?e by? trudnym rokiem dla wielu firm z bran?y turystycznej.
Wp?yw na taki stan rzeczy ma przede wszystkim ?wiatowy kryzys gospodarczy. Upada?y wielkie firmy, a ludzie masowo tracili prac?. Straty by?y szacowane w setkach miliardw dolarw. Kolejn? katastrof? by?a ubieg?oroczna chmura py?u wulkanicznego z Islandii, ktra sparali?owa?a ruch lotniczy praktycznie w ca?ej Europie. Za?ama?a si? gospodarka Grecji, a nast?pnie przychodzi?y kolejne wiadomo?ci o z?ej sytuacji w Hiszpanii i Portugalii. To tak?e spowodowa?o natychmiastowy odp?yw turystw. Jednak najwi?ksze straty biura ponios?y kiedy to w Egipcie i Tunezji dosz?o do powa?nych zamieszek. Po tym wszystkim cz??? turystw nie tylko z Polski, ale te? z Europy, zrezygnowa?a z wyjazdw zagranicznych wybieraj?c ofert? wypoczynku w kraju.

Tury?ci  zacz?li szuka? przede wszystkim wyjazdw, podczas ktrych b?d? czuli si? bezpiecznie  i  takich biur podr?y, ktre gwarantuj?, ?e nie strac? swoich pieni?dzy.


Tak? alternatyw? jest Maroko. To kraj, w ktrym ka?dy turysta znajdzie co? dla siebie: wspania?e pla?e, morze, znakomite hotele, ale te? i rozrywk?, tradycje, odrobin? tajemnicy, ciekawe zabytki, a nawet fascynuj?c? pustyni?. Zachwyceni b?d? tak?e smakosze, bo tak wielu smakw trudno szuka? w innych krajach.
O bezpiecze?stwo pieni?dzy na wakacje powierzonych przez turystw zadbaj? Maroko Travel i Raiffeisen Bank. - D?ugo zastanawiali?my si?, co zrobi?, ?eby nasi klienci  poczuli si? z nami bezpiecznie i to ju? od pierwszej chwili, kiedy podpisz? umow? na swj wymarzony wyjazd mwi  Pawe? Mietlicki, Konsul Honorowy  Krlestwa Maroka w  Poznaniu i Prezes Biura Podr?y Maroko Travel. - Od tego roku, po??czyli?my umow? o udziale w imprezie turystycznej z rachunkiem powierniczym. Klient wp?aca pieni?dze nie nam, ale na konto w banku, a ten przesy?a je dopiero 24 godziny po powrocie klienta z wakacji. To pierwsze takie rozwi?zanie w Polsce!. Pozwala ono tak?e na planowanie wyjazdw grupowych z du?ym wyprzedzeniem firmom i instytucjom, bez obaw o bezpiecze?stwo zgromadzonych  ?rodkw finansowych.

Co to oznacza? Po pierwsze turysta nie musi obawia? si?, ?e kiedy biuro og?osi upad?o??, on nie dostanie swoich pieni?dzy z powrotem. Te s? bezpieczne ca?y czas na koncie w banku. Po drugie, mo?e planowa? swoje wakacje z du?ym wyprzedzeniem. Podpisuj?c umow? z Maroko Travel np. w styczniu do wyjazdu mo?e wp?aca? na rachunek powierniczy po 200 z?otych  miesi?cznie gromadz?c tym samym ?rodki na  wakacje. Gdyby ich jednak zabrak?o, bank mo?e udzieli? takiej osobie kredytu.

 Rachunek powierniczy s?u?y do przeprowadzania rozlicze? pieni??nych wynikaj?cych z umowy handlowej zawartej mi?dzy powiernikiem (dostawc? us?ugi) i powierzaj?cym (kontrahentem powiernika w tym przypadku uczestnik wycieczki), tj. przechowywania ?rodkw pieni??nych wp?aconych przez uczestnika wycieczki, a nast?pnie wyp?acenia ich Maroko Travel po spe?nieniu warunkw okre?lonych przez niego w umowie rachunku powierniczego. ?rodki deponowane na rachunkach powierniczych, obj?te s? ochron? prawn? wynikaj?c? z zapisw art. 59 Prawa bankowego, tj. nie podlegaj? zaj?ciom egzekucyjnym, podlegaj? wy??czeniu z masy upad?o?ciowej, nie wchodz? do masy spadkowej posiadacza rachunku (powiernika), co w istotny sposb zabezpiecza interesy podmiotw powierzaj?cych ?rodki pieni??ne. Powi?zanie umowy o udzia? w imprezie turystycznej z rachunkiem powierniczym, daje klientom Maroko Travel wirtualn? portmonetk?, ktra w bezpieczny sposb przechowuje ?rodki do czasu ich powrotu -  mwi Pawe? Lewandowski,  Dyrektor Regionu ds. Bankowo?ci Transakcyjnej i Rynkw Finansowych Raiffeisen Bank Polska S.A.


Decyduj?c si? na taki sposb zawierania umw zale?a?o nam, ?eby z naszym biurem wyje?d?ali ?wiadomi tury?ci, tacy, ktrzy planuj? i spe?niaj? swoje marzenia, ktrzy naprawd? chc? pozna? Maroko, dowiedzie? si? wi?cej o jego kulturze, zabytkach, kuchni twierdzi Pawe? Mietlicki. - My doceniamy takiego podr?nika. Mamy dla niego przygotowane specjalne, oryginalne i bardzo ciekawe oferty. Cenimy te? jego czas  i chcemy mu zapewni? poczucie pe?nego bezpiecze?stwa w ka?dej sytuacji. A obu stronom pomo?e w tym rachunek  powierniczy.

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Ktre auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonw Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 


Strona g?wna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.