poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Lifestyle \ Hotel Medical Spa Malinowy Zdrój
Email
czwartek, 05 września 2013 16:49

Zainteresowanie aktywnym stylem ?ycia wci?? ro?nie. Zauwa?aj? to instruktorzy fitness i innych zorganizowanych form ruchu. Coraz wi?cej osób decyduje si? na podj?cie regularnego treningu. Celem jest poprawa wygl?du, stanu zdrowia, samopoczucia, a tak?e samooceny. Je?li nale?ymy do osób, które wzbraniaj? si? przed wysi?kiem fizycznym ze wzgl?du na brak motywacji, czasu lub towarzystwa podczas ?wicze?, by? mo?e powinni?my pomy?le? nad aktywno?ci? w trakcieurlopu.


 

W ofercie o?rodków SPA, poza zabiegami upi?kszaj?cymi i relaksuj?cymi obowi?zkow? pozycj? stanowi? tak?e ró?norodne zaj?cia sportowe. To doskona?a propozycja dla tych wszystkich amatorów sportu, którzy na co dzie? nie maj? do?? czasu, ani si?y na solidny trening, a w trakcie wakacyjnego odpoczynku chcieliby chocia? troch? nadrobi? wszelkie sportowe zaleg?o?ci. Je?li zale?y nam na spektakularnych efektach, w krótkim czasie, najwa?niejsze jest, by odpowiednio dobra? program ?wicze? – najlepiej przy wspó?pracy z wykwalifikowanym trenerem personalnym.

„Trening personalny to indywidualnie dobrany program zaj??, który uwzgl?dnia nasz stan zdrowia i kondycj?, a tak?e predyspozycje fizyczne, styl ?ycia, jak równie? osobiste upodobania. W trakcie pierwszej rozmowy trenera z Klientem zostaj? ustalone realne do osi?gni?cia cele, które s? odzwierciedleniem ambicji i potrzeb, jak równie? zalece?, tak?e tych zdrowotnych” – powiedzia?a Katarzyna Padula, trener personalny i certyfikowany instruktor Pilates w Hotelu Medical SPA Malinowy Dwór.

Rola trenera w codziennym ?yciu

Zadaniem trenera personalnego jest edukowanie Klientów w taki sposób, ?eby przenosili oni nabyte podczas treningów umiej?tno?ci do ?ycia codziennego i zauwa?ali pozytywny wp?yw aktywno?ci na zdrowie. Ust?puj?ce bóle kr?gos?upa, wi?ksza wydolno?? fizyczna, lepsza kondycja, zgrabniejsza sylwetka, lepsze samopoczucie, wzrost witalno?ci – to tylko niektóre ze zmian, jakie zachodz? dzi?ki regularnym, przemy?lanym i monitorowanym treningom.

Popularne ?wiczenia

Obok ?wicze? na si?owni, najwi?ksz? popularno?ci? w obiektach typu Medical SPA ciesz? si? zaj?cia fitness. W?ród nich najwa?niejsze miejsce zajmuje obecnie metoda Pilates. Jest ona nieod??cznym elementem fizjoterapii. Obok zabiegów kinezyterapii, krioterapii, ró?norodnych masa?y, konieczne s? tak?e ?wiczenia, które pomagaj? w pracy nad ruchliwo?ci? stawów, si?? mi??ni i ich elastyczno?ci?. Te zdrowotne w?a?ciwo?ci, b?d?ce podstaw? metody pilates, sprawi?y, ?e jest ona wykorzystana zarówno w rekreacji, jak i rehabilitacji.

W ofercie Hotelu Medical SPA Malinowy Dwór znale?? mo?na gotowe propozycje pobytów, uwzgl?dniaj?ce kompleksowy zakres ?wicze?, realizowanych pod okiem trenera personalnego. Szczegó?y mo?na znale?? na stronie: http://www.malinowehotele.pl/malinowydwor

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.