poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Lifestyle \ Zdrowa ?ywno?? dla ka?dego.
Zdrowa ?ywno?? dla ka?dego. Email
czwartek, 08 września 2011 13:16

Istot? zdrowego ?ywienia jest nie tylko skompletowanie zbilansowanej diety, ale tak?e w?a?ciwe przyrz?dzanie posi?ków. Pami?tajmy, ?e tylko odpowiednio przygotowane potrawy b?d? zawiera?y optimum warto?ci od?ywczych.

 

Moda na par?
Od niedawna w Polsce ogromn? popularno?ci? cieszy si? metoda przyrz?dzania ?ywno?ci na parze. Dzi?ki niej potrawy zachowuj? niezb?dne dla zdrowia sk?adniki. Para nie niszczy witamin, umo?liwia utrzymanie walorów smakowych i wizualnych warzyw oraz aromatu mi?s i ryb. Sposób ten wymaga jednak pewnego przygotowania. Nie obejdziemy si? bez specjalnych akcesoriów. Niezb?dny jest odpowiedni koszyk na ?ywno?? do zawieszenia na brzegach garnka lub parowar, który pozwoli na ugotowanie nawet kilku potraw jednocze?nie. Interesuj?ce jest to, ?e gotowanie na parze szybko zyska?o status nowego trendu kulinarnego. Umo?liwia bowiem podawanie jednocze?nie zdrowych i smacznych posi?ków.

Zdrowo czyli w pró?ni
Dosy? ma?o znanym, ale niezwykle ciekawym sposobem przyrz?dzania jarzyn na parze jest gotowanie w pró?ni. Do naczynia pró?niowego wk?adamy warzywa, dodajemy dwie ?y?ki wody, nak?adamy pokryw?, usuwamy powietrze za pomoc? pompki  i wstawiamy na kilka minut do mikrofalówki. Okres gotowania w tym przypadku jest niezwykle krótki, trwa od 5 do 8 minut. Dzi?ki temu ?ywno?? zachowuje maksymaln? ilo?? witamin i mikroelementów. Metoda ta umo?liwia równie? przygotowywanie zup. Wybrane sk?adniki zalewamy wrz?tkiem, wytwarzamy pró?ni?, a dalej zupa gotuje si? zupe?nie sama. Podci?nienie w pró?ni sprawia, ?e temperatura wrzenia wody zostaje obni?ona, dlatego w znacznie krótszym czasie uzyskujemy gotowe danie, przy czym warto?ciowe sk?adniki nie s? niszczone. Na polskim rynku s? ju? dost?pne systemy pró?niowego przechowywania ?ywno?ci niemieckiej marki superVAC, umo?liwiaj?ce taki sposób przyrz?dzania posi?ku.

Dieta i piekarnik
Wbrew pozorom pieczenie nie musi by? kaloryczn? i niezdrow? form? gotowania. Je?li zastosujemy kilka prostych sposobów, potrawy z piekarnika b?d? nie tylko pyszne, ale równie? warto?ciowe. Przede wszystkim do maksimum ograniczmy t?uszcze. Jednym ze sposobów pieczenia mi?s jest zastosowanie rusztu, pozwalaj?cego wytopi? t?uszcz. Doskona?ym wyborem jest równie? r?kaw, dzi?ki któremu mi?so utrzymane w sosie w?asnym staje si? mi?kkie i soczyste. Przy pieczeniu w brytfannie sk?adniki podlewajmy bulionem lub wod?, aby potrawa nie wysch?a. Ryby mo?emy zapieka? w folii aluminiowej, która uchroni przed powstaniem chrupkiej i kalorycznej skórki. Tak?e warzywa doskonale nadaj? si? do pieczenia w piekarniku, pod warunkiem, ?e maksymalnie skrócimy czas ich obróbki termicznej.

Przyjazny grill
Na temat przygotowywania potraw na grillu kr??? niemal legendy. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy grillowanie mo?e by? zdrowe. Jak najbardziej tak, ale pod warunkiem, ?e robi si? to we w?a?ciwy sposób. Podstawow? zasad? jest zastosowanie do palenia w grillu specjalnie przeznaczonego do tego celu w?gla drzewnego. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e do ?ywno?ci nie przenikn? uwalniane podczas spalania szkodliwe substancje. Istotne jest równie?, aby grillowa? nad roz?arzonym w?glem, a nie na pe?nym ogniu. Mi?so umieszczone na ruszcie powinno by? mo?liwie jak najchudsze, pozosta?o?ci t?uszczu wytopi gor?co, dzi?ki temu posi?ek b?dzie mniej kaloryczny. Nie zapominajmy równie? o owocach i warzywach, które przygotowane na grillu smakuj? wy?mienicie.

Patelnia nie taka z?a
Co ciekawe nawet sma?enie mo?e by? ca?kiem zdrow? form? przyrz?dzania posi?ku, je?li tylko unikniemy stosowania t?uszczu. Sma?enie bezt?uszczowe umo?liwiaj? patelnie o grubym dnie, pokryte specjaln? nieprzywieraln? pow?ok? oraz te z wysokogatunkowej stali. Je?li jednak nie mo?emy oby? si? bez odrobiny t?uszczu, to warto u?ywa? przede wszystkim tego ro?linnego np. oleju rzepakowego, a przygotowane potrawy ods?cza? za pomoc? papierowego r?cznika. Dzi?ki temu zminimalizujemy wch?anianie niezdrowych substancji oraz zb?dnych kalorii.

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.