poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Lifestyle \ Urz?dzanie lub remont mieszkania - poradnik
Urz?dzanie lub remont mieszkania - poradnik Email
czwartek, 08 września 2011 13:11

Lato to nie dla wszystkich czas odpoczynku i wakacyjnych wyjazdów. Dla wielu z nas to idealny czas na generalny remont mieszkania lub urz?dzanie nowego domu. Zanim przyst?pimy do pracy, warto po?wi?ci? kilka chwil na zaplanowanie zmian w naszych czterech k?tach. Nie ka?dego jednak sta? na skorzystanie z us?ug drogich profesjonalistów – architektów i dekoratorów wn?trz. Pami?tajmy zatem o kilku poni?szych zasadach, a efekt wakacyjnych „rewolucji” b?dzie co najmniej satysfakcjonuj?cy.


Generalny remont domu czy urz?dzanie nowego mieszkania to szansa na funkcjonalne zaprojektowanie przestrzeni naszych czterech k?tów. Zastanówmy si? zatem, jaki uk?ad pomieszcze? b?dzie najbardziej odpowiada? naszemu stylowi ?ycia. - W ostatnich latach modne sta?y si? otwarte przestrzenie. Wygl?daj? nie tylko nowocze?nie, ale i daj? nieograniczone mo?liwo?ci aran?acji wn?trz – mówi Katarzyna Oborska dekoratorka wn?trz z Decorneo.pl. Otwarta przestrze? we wn?trzu, daje poczucie swobody i przestrzeni, nie ogranicza dost?pu ?wiat?a i powietrza – dodaje Oborska. Takie rozwi?zanie jest idealne nie tylko dla singli, ale równie? par czy rodzin z dzie?mi. Po??czenie ca?ej przestrzeni nie sprawdzi si? jednak u wi?kszych rodzin, które mieszkaj? na stosunkowo ma?ym metra?u. W tym przypadku najwa?niejsze jest zapewnienie ka?demu domownikowi odrobiny prywatno?ci. Mo?na jednak po??czy? kuchni? z salonem czy jadalni?. Z pewno?ci? b?dzie to mia?o pozytywny wp?yw na rodzinne relacje. Czasami tak?e inne czynniki, niezale?ne od nas, mog? ogranicza? mo?liwo?ci zmian. - Zanim zaplanujemy przebudow? naszych czterech k?tów, najwa?niejsz? spraw? jest sprawdzenie czy ?ciany, których zamierzamy si? pozby? nie s? ?cianami no?nymi - radzi Jerzy Domaga?a, w?a?ciciel firmy remontowo-budowlanej z Wroc?awia. Ich naruszenie lub eliminacja mo?na oznacza? powa?ne k?opoty finansowe – dodaje Domaga?a.

Trzy strefy naszego wn?trza
Oddzielenie strefy publicznej – dziennej, intymnej – nocnej  pozytywnie wp?ynie na nasze ?ycie. Warto równie? wyznaczy? miejsce, w którym mo?emy pracowa?. Mieszaj?c te strefy z du?? doz? prawdopodobie?stwa pozbawimy si? spokojnego snu, efektywnej pracy czy przyjemno?ci ze spo?ywania posi?ków. Je?li dotychczas w naszym mieszkaniu panowa?a w tej kwestii anarchia, remont jest doskona?? okazj?, aby to zmieni?. Postarajmy si?, nawet w ma?ych mieszkaniach, przeznaczy? na ka?d? z tych stref, je?eli nie osobny pokój, to przynajmniej wydzielony k?cik. Nawet ma?e mieszkania mog? by? funkcjonalne. Wystarczy dobry pomys?. Przy projektowaniu elementów nowego, wymarzonego wn?trza pami?tajmy o tym, aby strefy nie przecina?y si?. I tak, w salonie droga do cz??ci kuchennej lub innego pokoju nie mo?e przebiega? mi?dzy kanap? a telewizorem, aby domownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem. A k?cik do pracy powinien znajdowa? si? jak najdalej od ?róde? ha?asu i miejsc, w których domownicy przebywaj? najcz??ciej.

Podczas urz?dzania mieszkania czy domu nale?y zaplanowa? ca?? przestrze?, aby j? wykorzysta? najlepiej jak tylko to jest mo?liwe. - We?my pod uwag? wielko?? pomieszczenia, jego przeznaczenie oraz wszelkiego rodzaju wn?ki czy za?amania ?cian – podpowiada Katarzyna Oborska, dekoratorka wn?trz Decorneo.pl. - Przestrzeni? mo?na manipulowa? równie? poprzez odpowiednie umeblowanie - dodaje Oborska.

 

Cz?stym problemem remontowym jest brak czasu na to, aby dok?adnie przestudiowa? ofert? handlow?. Wycieczka przez ca?e miasto w poszukiwaniu odpowiednich szafek czy dodatków mo?e zaj?? ca?y dzie?, a i tak nie daje nam pewno?ci, ?e znajdziemy to co nas interesuje. St?d cz?sto pochopna i po?pieszna decyzja o nabyciu dost?pnego lecz standardowego asortymentu. A to b??d. Na szcz??cie z pomoc? przychodzi internet ze swoj? przebogat? oferta e-sklepów. – Zakupy w sieci, najlepiej poprzedzi? odwiedzeniem bran?owych porównywarek cen. Skupiaj? one w jednym miejscu oferty nie tylko wielu sklepów internetowych, ale coraz cz??ciej tak?e tych tradycyjnych. W przypadku bran?y remontowo–budowlanej przydatne oka?? si?: Elneo.pl, Budneo.pl, Insteo.pl - mówi Iwona Szulik, marketing manager grupy Elneo. – Porównywarki pozwol? nam nie tylko dok?adnie zapozna? si? z ofert? wielu sklepów w jednym miejscu, ale tak?e kupi? najtaniej. Co wa?ne, zakupy zrobimy bez wychodzenia z domu - dodaje Iwona Szulik.

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.