poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Biznes \ Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy
Email
niedziela, 09 stycznia 2011 14:22

W koncepcji Lean Manufacturing standaryzacja pracy stanowi z jednej strony baz? i punkt wyj?cia dla ci?g?ego doskonalenia, a z drugiej strony domkni?cie procesu wdro?enia, gwarantuj?ce stabilizacj? wdro?onego usprawnienia.

Kaizen to filozofia, która zrewolucjonizowa?a gospodark? japo?sk? na przestrzeni ostatnich 30 lat. Filozofia kaizen zdoby?a popularno?? w wielu krajach, a s?owo kaizen wesz?o na sta?e do wielu j?zyków. W dos?ownym t?umaczeniu kaizen oznacza: kai – zmiana, zen – dobrze (na lepsze). Kaizen to sposób my?lenia i sposób zarz?dzania. Jego istot? jest sta?e doskonalenie procesów w przedsi?biorstwie na drodze ma?ych usprawnie? dokonywanych przez wszystkich zatrudnionych. W dzisiejszych czasach koncepcja ci?g?ego doskonalenia procesów biznesowych zyska?a niezwyk?? popularno??. Obecnie ?aden mened?er nie wyobra?a sobie rozwoju firmy bez ci?g?ego doskonalenia procesów, poniewa? zdaje sobie spraw?, ?e „kto si? nie rozwija, ten si? cofa”. Nale?y jednak pami?ta?, ?e kilkadziesi?t lat temu takie dzia?anie uwa?ane by?o za niepotrzebne, a wr?cz niewskazane z uwagi na wprowadzanie zam?tu w przedsi?biorstwie. Rozwini?te w ostatnim okresie zasady i narz?dzia zarz?dzania zmianami organizacyjnymi podpowiadaj?, jak skutecznie wdro?y? zmiany. Jednym z takich narz?dzi jest standaryzacja, która pe?ni rol? stabilizuj?c? w ostatniej fazie trójetapowego, sekwencyjnego modelu procesu zmiany, sk?adaj?cego si? fazy „rozmro?enia”, fazy wprowadzenia zmiany i fazy „zamro?enia”


Standaryzacja pracy stanowi wa?ny krok w procesie ci?g?ego doskonalenia. Dokumenty pracy standardowej s? podstaw? do oceny aktualnej sytuacji i identyfikowania problemów, które s? nast?pnie rozwi?zywane, a wdro?one usprawnienia s? utrwalane za pomoc? nowych dokumentów standaryzacji pracy. Na podstawie zaprezentowanego przyk?adu wida?, ?e standaryzacja i kaizen – ci?g?e doskonalenie s? bardzo silnie ze sob? powi?zane. Ich ??czne ich stosowanie prowadzi do wyst?pienia niezwykle korzystnego efektu synergii. Ustalony przez standaryzacj? tryb pracy, polegaj?cy na pocz?tkowym ustabilizowaniu procesu (wyeliminowaniu zak?óce? i odchyle?), a nast?pnie jego doskonaleniu, cechuje si? wysok? uniwersalno?ci?. Punkty kontrolne i kroki procesu s? ?atwe do ?ledzenia. Od razu wida?, czy pracownicy s? zdolni wykonywa? swoja prac? p?ynnie. Je?li nie, to z którymi jej elementami maj? problemy i jak mo?na usprawni? te elementy.

Ponadto dzi?ki wprowadzeniu standaryzacji osi?ga si?:

- stabilno?? procesu - powtarzalno?? i mo?liwo?? uzyskiwania stale takich samych wyników procesu pod wzgl?dem jako?ci, produktywno?ci, kosztów, terminów, bezpiecze?stwa itp.

- odpowiednie wyszkolenie pracowników – praca standardowa jest podstaw? szkolenia nowych pracowników i doskonalenia umiej?tno?ci „starych” pracowników

- zatrzymanie wiedzy w organizacji - je?li do?wiadczeni pracownicy zmieniaj? prac? lub odchodz? na emerytur?, to wypracowane przez nich najlepsze praktyki wykonywania pracy pozostaj? w organizacji w postaci dokumentów pracy standardowej.

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.