poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Biznes \ Analiza obiektowa w ksi?gowo?ci
Analiza obiektowa w ksi?gowo?ci Email
wtorek, 06 grudnia 2011 16:30
Optymalizacja kosztów, bie??ca analiza sytuacji przedsi?biorstwa oraz prognozowanie s? niezb?dne do prowadzenia firmy i utrzymania jej wyników na zadowalaj?cym poziomie. Analiza obiektowa jest narz?dziem, które u?atwia i przyspiesza tego typu dzia?ania. Centrum Finansowo-Ksi?gowe Ekkom rozpocz??o cykl bezp?atnych konferencji, na których przybli?a ide? stosowania ksi?gowo?ci obiektowej w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach. 
Pierwsze spotkanie z cyklu odby?o si? 1 grudnia br. we Wroc?awiu. W czasie wyst?pienia Edwarda Czuchajewskiego, wiceprezesa Centrum Finansowo-Ksi?gowego Ekkom, uczestnicy spotkania mieli okazj? pozna? narz?dzia zarz?dcze, które najlepiej wykorzystywa? w dobie kryzysu gospodarczego. Edward Czuchajewski zaprezentowa? równie? koncepcj? analizy obiektowej jako ?ród?a informacji zarz?dczej. Wed?ug niego warto korzysta? z oprogramowania ERP (z angielskiego: enterprise resorce planning), czyli narz?dzia do planowania zasobów przedsi?biorstwa. – Pozwala ono kontrolowa? i planowa? dzia?ania w firmie oraz dostarcza informacji niezb?dnych do podejmowania kluczowych decyzji – mówi? prelegent. W po??czeniu z ksi?gowo?ci? obiektow?, czyli podzieleniem dzia?alno?ci firmy na kilka, kilkana?cie lub kilkaset obiektów, u?ywanie systemu ERP mo?e okaza? si? bardzo efektywn? metod? pracy. Oprogramowanie pozwoli zapanowa? nad stworzonymi na potrzeby przedsi?biorstwa obiektami, a ksi?gowi zostan? odci??eni. Bardzo istotnym jest fakt, ?e by korzysta? z oprogramowania firmy Hansa World i rozumie? wszystkie dane, jakich dostarcza, nie trzeba mie? wiedzy ksi?gowej, dzi?ki czemu narz?dzie jest przydatne równie? dla kadry zarz?dzaj?cej firmy. Ksi?gowo?? mo?na prowadzi? w czasie rzeczywistym. Wielu naszych klientów – szefów du?ych przedsi?biorstw loguje si? wieczorami do systemu, by w detalach obserwowa? prac? swoich firm – opowiada? Edward Czuchajewski. Taka mo?liwo?? sprzyja nie tylko komfortowi w?a?cicieli i prezesów firm, ale po prostu pomaga w pracy osobom decyzyjnym, które na bie??co mog? obserwowa? sytuacj? firmy i bra? j? pod uwag? przy podejmowaniu wa?nych decyzji.

Business Intelligence
W procesie decyzyjnym przydatne s? tak?e narz?dzia Business Intelligence, generuj?ce analizy na podstawie danych zapisanych w systemie. Manager mo?e dowolnie modyfikowa? potrzeby, a oprogramowanie jest w stanie spe?ni? jego oczekiwania. Dzi?ki temu ma mo?liwo?? trafnego podejmowania decyzji na podstawie wielu czynników, które program mo?e dla niego przeanalizowa?. By u?atwi? nam prac?, oprogramowanie SmartView firmy Hansa World przygotowuje raporty  graficzne, pokazuj?ce w przejrzysty sposób trendy wewn?trz przedsi?biorstwa warte na?ladowania, ale tak?e punkty zapalne, które trzeba naprawi? w pierwszej kolejno?ci. To wa?ne sygna?y dla osób decyzyjnych – przekonywa?a Agnieszka Klimkiewicz, Country Manager w Hansa World.

Ksi?gowo?? inna ni? dotychczas
Przedstawiciele Centrum Finansowo-Ksi?gowego Ekkom chc? rozmawia? o nowoczesnych rozwi?zaniach w ksi?gowo?ci i zarz?dzaniu rozwojem firm, dlatego zdecydowali si? poprowadzi? cykl konferencji dotycz?cych analizy obiektowej i korzy?ci wynikaj?cych ze stosowania nowoczesnych narz?dzi zarz?dczych w przedsi?biorstwach. Kolejne spotkania odb?d? si? w innych du?ych miastach w Polsce. Wszystkie informacje na ich temat b?dzie mo?na znale?? na stronie internetowej: www.ekkom.com.pl
 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.